Profile

Menu Style

Cpanel
  • PDF

 

 

 

Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava
Broj: 1396 /14
Podgorica, 25.09.2014.god.


Saglasno odredbi člana 6. alineja 3. Odluke o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( „Sl.list Crne Gore“ br.13/08, 64/11 ),   člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor Fonda , u skladu sa  Odlukom  donesenoj na sjednici održanoj 24.09.2014. god.     r a s p i s u j e

K o n k u r s

za II ( drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. godini

A/ Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  Crne Gore , u daljem tekstu: Fond, fina-nsiraće i sufinansirati  projekte 2014. godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji se realizuju u Crnoj Gori, u sljedećim oblastima:

 

  1. Očuvanje i razvoj nacionalne, odnosno etničke posebnosti;
  2. Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta i baštine;
  3. Očuvanje i razvoj jezičkog identiteta ;
  4. Očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta;

 

B/ Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web. sajtu Fonda  www.fzm.me, ili se može dobiti u prostorijama  Fonda.

C/  Podaci o podnosiocu projekta:

 

- naziv podnosioca projekta ;

 

- sjedište i adresa ;

 

- PIB / matični broj ;

- status podnosioca projekta:  a) javna ustanova,  b) NVO,  c) udruženje ,  d) fizičko lice;

- telefon/fax., e-mail, web site;

- broj žiro računa, naziv i sjedište banke;

- organi upravljanja JU/NVO/udruženja;

- ovlašćeno lice i njegov matični broj;

- kontakt telefon  i  e- mail ovlašćenog lica;

- osoba zadužena za realizaciju projekta i njeni kontakt podaci;

- rješenje o upisu u  registar nadležnog organa, za pravna lica;

- fotokopija lične karte za fizička lica;

- pravna lica su dužna dostaviti referens listu (profesionalnu biografiju organizacije);

- fizička lica su dužna dostaviti profesionalnu biografiju;

- pravna lica su dužna dostaviti izvod iz osnivačkog akta, kojim se definišu djelatnost i ciljevi organizacije;

- djelatnost i ciljevi iz osnivačkog akta podnosioca projekta moraju biti usklađeni sa članom 36a Zakona o manjinskim pravima i slobodama (“Sl. list RCG”, br. 31/06, 51/06, 38/07 i “Sl. list CG,” br. 02/11, 08/11) i članom 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (“Sl. list CG,” br. 13/08 i 64/11);

- učesnici konkursa dužni su da dostave dokaze o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora ili garanciju u pisanoj formi da sredstva za istu namjenu nijesu dobili od drugih donatora (odredba o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore).

 

 

D/ Podaci o projektu :

 

- naziv projekta;

- termin, mjesto realizacije projekta i rok završetka;

- kratak opis i sadržaj projekta (forma, ideja i koncept projekta, fokus i/ili tema);

- cilj projekta;

- označiti jednu od oblasti projekta u skladu sa članom 3 Pravilnika o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;

- značaj projekta (označiti i obrazložiti značaj projekta za očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih, kulturnih, jezičkih i vjerskih posebnosti);

- plan realizacije – kalendar projekta (navesti sve planirane aktivnosti, vremenski okvir realizacije, plan medijske prezentacije);

- faza realizacije projekta : a ) početna b ) odmakla c ) završna;

- ciljna grupa kojoj je projekat namijenjen;

- očekivani broj direktnih i indirektnih korisnika/posjetilaca (za manifestacije, festivale i pozorišne predstave, naznačiti i očekivani broj prodatih ulaznica, knjiga, publikacija, cd-ova);

- rezultati projekta (očekivani rezultati nakon realizacije);

- održivost projekta, vidljivost  postignutih rezultata, indikatori učinka  i medijska propra-ćenost;

- podaci o autoru ili autorima projekta ( ime i prezime, profesionalne i stručne reference i ostali značajni podaci);

- preporuke  u pisanoj formi, od strane lica kopetentnih za oblast za koju se konkur

E/ Budžet projekta:

 

- ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju projekta;

- iznos sredstava koja se potražuju od Fonda,  uz detaljnu specifikaciju po stavkama;

- iznos očekivanih sredstava iz drugih izvora;

- iznos  sredstava iz sopstvenog učešća;

- periodiku trošenja sredstava usklađenu sa planiranom dinamikom realizacije projekta.

 

Prijava za dodjelu finansijskih sredstava podnosi se Fondu, na propisanom obrascu prijave, a koja je sastavni dio Pravilnika i nalazi se na internet stranici Fonda : www.fzm.me.

 

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 

- Rješenje o upisu u registar nadležnog organa  za pravna lica, a  za fizička lica fotokopija lične karte;

- Pravna i fizička lica su dužna dostaviti svoj CV (za pravna lica referens lista i profesionalna  biografija osobe zadužene za realizaciju projekta);

- Izvod iz osnivačkog akta, kojim se definišu djelatnosti i ciljevi organizacije, shodno članu  36a Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“,br.31/06, 51/06, 38/07, „Sl. list CG“ br. 02/11 i 08/11) i članu 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl. list Crne Gore“ br. 13/08, 64/11);

- Uredan izvještaj o realizaciji prethodno podržanih projekata, čiji je narativni dio potkri-jepljen audio-vizuelnim, štampanim, promotivnim i drugim materijalom, kao i dokazima o medijskoj propraćenosti projekta, dok je finansijski dio potkrijepljen detaljnom specif-ikacijom utrošenih sredstava, uz obavezno dostavljanje validne finansijske dokume-ntacije: fakture, računi, virmanske uplate, izvodi iz banke;

- Učesnici konkursa dužni su da dostave dokaze o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora ili garanciju u pisanoj formi da sredstva za istu namjenu nijesu dobili od drugih donatora (odredba o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore).

 

F/ Projekti prijavljeni na konkurs vrijednuju se po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje  projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

G/ Konkurs je otvoren  20 dana od dana objavljivanja obavještenja  u dnevnoj novini, koja se distribuira na teritoriji Crne Gore.

H/ Odluku o raspodjeli sredstava Upravni odbor Fonda će objaviti na web sajtu Fonda i obavjest u istom štampanom mediju u kojem je  dato obavještenje o raspisivanju Konkursa  za raspodjelu sredstava.

I/ Projekti se dostavljaju u zapečaćenoj koverti u  tri primjerka u štampanoj formi, neposredno ili na adresu: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, ul. Slobode br.85, Podgorica, sa nazna-kom: ZA KONKURS, za II ( drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufina-nsiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. go-dini, a jedan primjerak u elektronskoj verziji (DVD/CD) koji je obavezan.

J/ Svi listovi prijave za pravna lica  moraju biti ovjereni službenim pečatom i potpisani od strane ovlašćenog  lica , a za fizička lica poptisani od  strane istih.

Neovjereni i nepotpisani obrasci neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate elektronskom poštom ili telefaksom, ru-kom i/ili pisaćom mašinom pisane prijave, prijave uz koje nije dostavljen CD s popunjenim obrascem prijave, prijave koje nijesu poslate na propisanim obrascima ili na drugi način  dosta-vljene prijave suprotno uslovima konkursa, neće se razmatrati.

Rok za realizaciju kandidovanih projekata ne može biti duži od 12 mjeseci, izuzev u opravdanim slučajevima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Stručne službe Fonda.

Ukoliko bilo koji od gorenavedenih podataka nedostaje ili nije u skladu sa Pravilnikom, prijava će biti odbijena zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova konkursa.

 

 

Kontakt tel.+382 20 664 362


Predsjednik Upravnog odbora
Basri Lika , s.r.

 

Odluka o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014.godinu

  • PDF

Na osnovu čl. 1, čl.2. i čl. 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«,br13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 19.06.2014.god.donio je

Odluku o I raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014 godinu
Odluku možete preuzeti ovdje

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ O PROJEKTU

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2014.godini

Prijava na Konkurs možete preuzeti ovde

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2014. godinu

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 

Tabela za ocjenjivanje projekta.


Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovde

Galerija slika

Stupite u kontakt

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


Ulica Slobode 85
82000 Podgorica
Crna Gora
Telefon / Fax +382 20 664 362
E-mail: fondzamanjine@t-com.me

 

You are here Home