Profile

Menu Style

Cpanel
  • PDF

 

 

 

Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava
Broj: 325/15
Podgorica, 26.02.2015.god.

Saglasno odredbi člana 6. alineja 3. Odluke o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( „Sl.list Crne Gore“ br.13/08, 64/11 ),   člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor Fonda , u skladu sa  Odlukom  donesenoj na sjednici održanoj:  25.02.2015. god. r a s p i s u j e

K o n k u r s
za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2015. godini


A/  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  Crne Gore , u daljem tekstu : Fond, finansiraće i sufinansirati  projekte 2015. godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji se realizuju u Crnoj Gori, u sljedećim oblastima:

1. Očuvanje i razvoj nacionalne,odnosno etničke posebnosti;

2. Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta i baštine;

3. Očuvanje i razvoj jezičkog identiteta ;

4. Očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta;

B/   Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web. sajtu Fonda  www.fzm.me, ili se može dobiti u prostorijama  Fonda.

CPodaci o podnosiocu projekta:

1. Naziv podnosioca projekta ;

2. Sjedište i adresa;

3. PIB / matični broj;

4. Status podnosioca projekta:  a) javna ustanova,  b) NVO,  c) udruženje,  d) fizičko lice;

5. Telefon/fax., e-mail, web site;

6. Broj žiro računa, naziv i sjedište banke;

7. Organi upravljanja JU/NVO/udruženja;

8. Ovlašćeno lice i njegov matični broj;

9. Kontakt telefon  i  e- mail ovlašćenog lica;

10.Osoba zadužena za realizaciju projekta i njeni kontakt podaci;

11.Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, za pravna lica;

12.Fotokopija  lične karte za fizička lica;

13. Pravna  lica su dužna dostaviti referens listu ( profesijonalnu biografiju organizacije);

14. Fizička lica su dužna dostaviti prpfesijonalnu biografiju;

15.Pravna lica su dužna da dostave izvod iz osnivačkog akta, kojim se definišu djelatnost i ciljevi     organizacije;

16. Djelatnost i ciljevi iz osnivačkog akta podnosioca projekta moraju biti usklađeni sa članom 36a. Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“,br.31/06,51/06,38/07 i “Sl.list CG”, br. 02/11 i 08/11“)   i članom 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  („Sl.list Crne Gore“br 13/08, 64/11“);

17. Učesnici konkursa dužnisu da dostave dokaze o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora  ili garanciju u pisanoj formi da sredstva za istu namjenu nijesu dobili od drugih donatora ( odredba o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore).

D/ Podaci o projektu :

1. Naziv projekta ;

2. Termin, mjesto realizacije projekta i rok završetka;

3. Kratak opis i sadržaj projekta (forma, ideja i koncept projekta, fokus i/ili tema);

4. Cilj projekta;

5. Označiti jednu od oblasti projekta u skladu sa članom 3 Pravilnika;

6. Značaj projekta (označiti i obrazložiti značaj projekta za očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih, kulturnih, jezičkih , vjerskih posebnosti);

7. Plan realizacije – kalendar projekta (navesti sve planirane aktivnosti, vremenski okvir realizacije, plan medijske prezentacije );

8. Faza realizacije projekta: a ) početna b ) odmakla c ) završna;

9. Ciljna grupa kojoj je projekat namijenjen;

10.Očekivani broj direktnih i indirektnih korisnika/posjetilaca(za manifestacije, festivale i pozorišne predstave, naznačiti i očekivani broj prodatih ulaznica, knjiga, publikacija,cd-ova);

11.Rezultati projekta (očekivani rezultati nakon realizacije);

12. Održivost projekta,  vidljivost postignutih rezultata, indikatori učinka  i medijska propraćenost;

13.Podaci o autoru ili autorima projekta ( ime i prezime, profesionalne i stručne reference i ostali i značajni podaci);

14. Preporuke  u pisanoj formi  od strane lica kopetentnih za oblast za koju konkuriše.

E/ Budžet projekta:

- ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju projekta;

- iznos sredstava koja se potražuju od Fonda, uz detaljnu specifikacuju po stavkama;

- iznos očekivanih sredstava iz drugih izvora;

- iznos sredstava iz spostvenog učešća;

- periodiku trošenja sredstava usklađenu sa planiranom dinamikom realizacije projekta.

Prijava za dodjelu finansijskih sredstava podnosi se Fondu , na propisanom obrascu prijave, a koja je sastavni dio Pravilnika,  nalazi se na internet stranici Fonda : www.fzm.me.

Uz prijavu na Konkurs prilaže se sledeća dokumentacija:

1. Za pravna lica rješenje o upisu u registar nadležnog organa,  za fizička lica fotokopija lične karte;


2. Pravna i fizička lica su dužna dostaviti  svoj CV-i ( za pravna lica referens lista i profesionalna
biografiju osobe zadužene za realizaciju projekta);

3. Izvod iz osnivačkog akta, kojim se definiše djelatnost i ciljevi organizacije, shodno članu 36a. Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“,br.31/06,51/06,38/07 i „Sl. list CG „, br. 02/11 i 08/11)   i članu 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“br 13/08, 64/11“).

4. Uredan izveštaj o realizaciji predhodno podžanih projekata, čiji je narativni dio potkrijepljen audio-vizuelnim, štampanim, promotivnim i drugim materijalom, kao i dokazima o mediskoj propraćenosti projekta, dok je finansijski dio potkrijepljen detaljnom specifikacijom utrošenih sredstava, uz obavezno dostavljanje validne finansijske dokumentacije: fakture, računi, virmanske uplate, izvodi iz banke.

5.Učesnici konkursa  dužni su da dostave dokaze o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora ili garanciju u u pisanoj formi da sredstva za istu namjenu nijesu dobili od drugih donatora,  (odredba o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore).

F/ Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje  projekata   iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

G/ Konkurs za podnošenje prijava  važi od 27.02.2015. godine  do 27.03.2015. godine.

H/ Odluku o raspodjeli sredstava Upravni odbor Fonda će objaviti na web sajtu Fonda.

I/ Za Prijavu Projekta koristiti dati obrazac i dostaviti:


Projekti se dostavljaju u zapečaćenoj koverti u  tri primjerka u štampanoj formi,  jedan primjerak u elektronskoj verziji je obavezan ( koristiti  Microsoft Office Word  i elektronskoj verziji  DVD/CD )  neposredno ili na adresu:  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, ul.Slobode br.85 Podgorica, sa naznakom : Za Konkurs za I ( prvu) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2015. Godini.

Napomena : Svi listovi prijave za pravna lica  moraju biti ovjereni službenim pečatom i potpisani od strane odgovorne osobe , dok za fizička lica potpisani od  strane istih. Neovjereni i nepotpisani obrasci neće se prihvatiti. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate elektronskom poštom ili telefaksom, rukom i ili pisaćom mašinom pisane prijave, prijave uz koje nije dostavljen CD s popunjenim obrascem prijave, prijave koje nijesu poslate na propisanim obrascima ili na drugi način dostavljene prijave suprotno  uslovima  Konkursa,  neće se razmatrati.

Rok za realizaciju kandidovanih projekata, ne može biti duži od 12 mjeseci, izuzev u opravdanim slučajevima, uz predhodno pribavljenu saglasnost Stručne službe Fonda.

Ukoliko bilo koji od gore navedenih podaka nedostaje ili nije u skladu sa Pravilnikom, prijava će biti odbijena zbog neispunjavanja formalno pravnih uslova konkursa.

Kontakt tel.+382 20 664 362


Predsjednik Upravnog odbora              
Basri Lika, s.r.

 

Odluke o II raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014.godinu

  • PDF

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 08.12.2014.god.

Odluke o II raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014 godinu

Odluke možete preuzeti ovdje

 

 

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ O PROJEKTU

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2015. godini

Prijava na Konkurs možete preuzeti ovde

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2015. godinu

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 

Tabela za ocjenjivanje projekta.


Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovde

Galerija slika

Stupite u kontakt

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


Ulica Slobode 85
82000 Podgorica
Crna Gora
Telefon / Fax +382 20 664 362
E-mail: fondzamanjine@t-com.me

 

You are here Home