Profile

Menu Style

Cpanel

Održana 7 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Upravni odbor Fonda za manjine na sjednici održanoj dana 29.10. i 31.10.2011.god.donio je Odluku o...

Održana 5 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 17.08.201...

Održana 3 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici odrţanoj dana 11.12.201...

Održana 5 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 17.07.201...

 • Održana 7 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

  četvrtak, 07 novembar 2013 12:11
  Publish In: Latest
 • Održana 5 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

  četvrtak, 07 novembar 2013 12:18
  Publish In: Latest
 • Održana 3 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

  četvrtak, 07 novembar 2013 12:22
  Publish In: Latest
 • Održana 5 sjednica upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

  četvrtak, 07 novembar 2013 12:57
  Publish In: Latest
 • PDF

 

 

 

Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava
Broj: 240 /14
Podgorica, 21.03.2014.god.

Saglasno odredbi člana 6. alineja 3. Odluke o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( „Sl.list Crne Gore“ br.13/08, 64/11 ),   člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor Fonda , u skladu sa  Odlukom  donesenoj na sjednici održanoj:  21.03.2014. god. r a s p i s u j e

K o n k u r s

za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. godini

A/  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  Crne Gore , u daljem tekstu : Fond, finansiraće i sufinansirati  projekte 2014. godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji se realizuju u Crnoj Gori, u sljedećim oblastima:

 

 • Očuvanje i razvoj nacionalne,odnosno etničke posebnosti;
 • Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta i baštine;
 • Očuvanje i razvoj jezičkog identiteta ;
 • Očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta;

 

B/   Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web. sajtu Fonda  www.fzm.me, ili se može dobiti u prostorijama  Fonda.

C/  Podaci o podnosiocu projekta:

 

 

 1. Naziv podnosioca projekta ;
 2. Sjedište i adresa ;
 3. PIB / matični broj ;
 4. Status podnosioca prijave:  a) javna ustanova,  b) NVO,  c) udruženja ,  d) pojedinac;
 5. Telefon/fax., e-mail, web site;
 6. Broj žiro računa, naziv i sjedište banke;
 7. Organi upravljanja organizacija;
 8. Ovlašćeno lice i njegov matični broj ;
 9. Kontakt telefon  i  e- mail ovlašćenog lica;
 10. Osoba zadužena za realizaciju projekta i njeni kontakt podaci.

 

D/ Podaci o projektu :

 

 1. Naziv projekta ;
 2. Termin, mjesto realizacije projekta i rok završetka;
 3. Kratak opis i sadržaj projekta (forma, ideja i koncept projekta, fokus i/ili tema);
 4. Cilj projekta;
 5. Značaj projekta (označiti i obrazložiti značaj projekta za očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih, kulturnih, jezičkih , vjerskih posebnosti, ;
 6. Plan realizacije – kalendar projekta (navesti sve planirane aktivnosti, vremenski okvir realizacije, plan medijske prezentacije );
 7. Faza realizacije projekta (za već započete) : a ) početna b ) odmakla c ) završna;
 8. Ciljna grupa kojoj je projekat namijenjen;
 9. Očekivani broj direktnih i indirektnih korisnika/posjetilaca(za manifestacije, festivale i pozorišne predstave, naznačiti i očekivani broj prodatih ulaznica);
 10. Rrezultati projekta (očekivani rezultati nakon realizacije);
 11. Održivost projekta, dostupnost projekta i vidljivost rezultata, indikatore učinka ,medijska pokrivenost ;
 12. Podaci o autoru ili autorima projekta ( ime i prezime, profesionalne i stručne reference,uloga u projektu i sl.)
 13. Preporuke sa obrazloženjem, osoba u pisanoj formi koje preporučuju projekat  (ime i prezime, zvanje, kontakt tel. e-mail , kao prilog Prijavi)

 

E/ Budžet projekta:

 

 • ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju projekta;
 • ukupan iznos sredstava koji se traže od Fonda ;
 • ukupan iznos sredstava iz drugih izvora finansiranja (sponzorstva,donacije, sopstvena sredstva,sredstva opštine, domaći i međunarodni fondovi, ministarstva );
 • detaljna specifikacija ukupnih troškova u projektu;
 • periodika trošenja sredstava prema mjesečnoj dinamici realizacije projekta .

 

Prijava za dodjelu finansijskih sredstava podnosi se Fondu , na propisanom obrascu prijave, a koja je sastavni dio Pravilnika,  nalazi se na internet stranici Fonda : www.fzm.me.

Uz prijavu na Konkurs prilaže se sledeća dokumentacija:

 

 1. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa  za pravna lica, dok za fizička lica fotokopija lične karte;
 2. Pravna i fizička lica su dužna dostaviti CV-i (profesionalnu biografiju osobe zadužene za realizaciju projekta);
 3. Izvod iz osnivačkog akta, kojim se definiše djelatnost i ciljevi organizacije, shodno članu  36a. Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“,br.31/06,51/06,38/07,02/11 i 08/11“) i članu 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  („Sl.list Crne Gore“br 13/08, 64/11“).
 4. Detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekata finasiranih i sufinansiranih od strane Fonda, brošure, katalozi, prezentacija u štampanim i elektronskim medijima (ukoliko je bila), ukoliko nisu do sada dostavljeni.
 5. 5.Učesnici konkursa koji konkurišu za ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, dužni su da dostave garanciju, u vidu izjave u pisanoj formi, da projekat nije obuhvaćen finansijskom podrškom drugih donatora, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 6. 6.Učesnici Konkursa koji konkurišu za dio nedostajućih sredstava za realizaciju projekta,,dužna su da dostave dokaze o obezbijeđenim sredstvima iz drugih izvora.

 

F/ Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje  projekata   iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

G/ Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja obavještenja  u dnevnoj novini , koja se distribuira na teritoriji Crne Gore.

H/ Odluku o raspodjeli sredstava Upravni odbor Fonda će objaviti na web sajtu Fonda i obavjest u istom štampanom mediju u kojem je  dato obavještenje o raspisivanju Konkursa  za raspodjelu sredstava.

I/ Za Prijavu Projekta koristiti dati obrazac i dostaviti:
Projekti se dostavljaju u zapečaćenoj koverti u  tri primjerka u štampanoj verziji, koristiti  Microsoft Office Word  i elektronskoj verziji ( DVD/CD )  neposredno u prostorijama Fonda  ili  poštom , na adresu:  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ,ul.Slobode br.85 Podgorica, sa naznakom : Za Konkurs za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje   projekata iz sredstava  Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. godini

Napomena : Svi listovi prijave za pravna lica  moraju biti ovjereni službenim pečatom i potpisani od strane odgovorne osobe , dok za fizička lica poptisani od  strane istih. Neovjereni i nepotpisani obrasci neće se prihvatiti i prijava će se odbiti zbog neispunjenja uslova Konkursa . Završetak projekta koji se kandiduju na Konkurs , ne može trajati duže od 12 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate elektronskom poštom  ili  telefaksom, rukom  i  / ili pisaćom mašinom pisane prijave, prijave uz koje nije dostavljen CD s popunjenim svim opisnim obrascima, prijave koje nijesu poslate na propisanim obrascima ili na drugi način  dostavljene prijave suprotno uslovima Konkursa neće se razmatrati.

Kontakt tel.+382 20 664 362


Predsjednik Upravnog odbora              
Sabrija  Vulić , s.r.

 

 • PDF

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Crne Gore
Broj: 1349/13
Podgorica 23.12.2013.god.

 

Na osnovu čl. 1, čl.2. i čl. 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«,br13/08, 64/11) i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 23.12.2013.god.donio je

 

O D L U K U
O II RASPODJELI SREDSTAVA FONDA
ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA ZA 2013.GODINU

 

 

 

 1. Upravni odbor Fonda izvršio je raspodjelu dijela sredstava Fonda za zaštitu i ostarivanje manjinskih prava, na osnovu javnog Konkursa u ukupnom iznosu od 227.500,00 €.
 1. Upravni odbor je odlučio da sredstva iz tačke 1. ove Odluke raspodijeli slijedećim podnosiocima projekta :

 

 

Odluku možete preuzeti ovdje

Obrasci

 • Prijava na konkurs

 • OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ O PROJEKTU

 • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2014.godini

Prijava na Konkurs možete preuzeti ovde

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2014. godinu

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 

Tabela za ocjenjivanje projekta.


Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovde

Galerija slika

Stupite u kontakt

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


Ulica Slobode 85
82000 Podgorica
Crna Gora
Telefon / Fax +382 20 664 362
E-mail: fondzamanjine@t-com.me

 

You are here Home