24Mars2019

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore

×

Lajmerim

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

.

Rješenje o poništavanju dijela Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018 godinu broj 900/18.

 

Rješenje možete preuzeti ovdje

Obavještenje o objavljivanju Odluke o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu.

Odluku možete preuzeti ovdje

Lista projekata pristiglih na Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2018. godini

Na Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2018 godini pristigli su sljedeći projekti.

Listu možete preuzeti ovdje

Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për përkrahje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, për vitin 2018

Në bazë të nenit 36, paragrafi 9 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi", nr. 31/06, 51/06 dhe 38/07 dhe "Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 2/11 dhe 31/17), lidhur me Vendimin mbi themelimin e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Malit të Zi nr.13/08, 64/11,068/17), sipas dispozitave të Rregullores për metodin e vlerësimit të projekteve të cilat financohen nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Mali të Zi“, nr.64/18), Komiteti drejtues i Fondit, në përputhshmëri me Vendimin e sjellur në seancen e mbajtur me 03.12.2018. shpall

Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për përkrahje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, për vitin 2018

Formularin mund ta merrni ikëtu

Vendimi për ndarjen e II (dytë) të mjeteve financiare të Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave për financimin dhe bashkëfinancimin e projekteve për vitin 2017.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 21.07.2017.god. donio je :

Odluka o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017.godinu.

 

 

Lista projekata sa obrazloženjima komisija

 

Faqja 1 di 7

FORMULARET

  • FLETËPARAQITJA PËR KONKURS

  • FORMULARI PËR RAPORTIM MBI PROJEKTIN

  • TABELA PËR VLERËSIMIN E PROJEKTEVE

Formulari për raportim mbi projektet e realizuara të financuara dhe bashkëfinancuara në Konkurs të Fondit për pakica në vitin 2018


Formularin për Konkurs mund ta merrni këtu

Formulari për raportim mbi projektet e realizuara të financuara dhe bashkëfinancuara në Konkurs të Fondit për pakica në vitin 2018

Formularin mund ta merrni këtu

Tabela për vlerësimin e projektevekëtu