16Nentor2018

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore

×

Lajmerim

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Vendimi për ndarjen e II (dytë) të mjeteve financiare të Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave për financimin dhe bashkëfinancimin e projekteve për vitin 2017.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 21.07.2017.god. donio je :

Odluka o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017.godinu.

 

 

Lista projekata sa obrazloženjima komisija

 

Lista projekata pristiglih na Konkurs za II ( drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017. godini

Na Konkurs za II ( drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017. godini pristigli su sljedeći projekti.

Listu možete preuzeti ovdje

Konkursi për ndarjen e II (dytë) të mjeteve financiare të Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave për financimin dhe bashkëfinancimin e projekteve për vitin 2017.

Saglasno odredbi člana 6. alineja 3. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( „Sl.list Crne Gore“ br.13/08, 64/11 ), člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor Fonda , u skladu sa Odlukom donesenoj na sjednici održanoj: 31.05.2017. god. raspisuje

Konkurs za II ( Drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017. godini

Vendimi për ndarjen e I (dytë) të mjeteve financiare të Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave për financimin dhe bashkëfinancimin e projekteve për vitin 2017.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 18.04.2017.god. donio je :

Odluku o prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017.godinu 

 

 

 

LISTA PROJEKATA SA OBRAZLOŽENJIMA KOMISIJA

Lista projekata pristiglih na Konkurs za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017. godini

Na Konkurs za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017. godini pristigli su sljedeći projekti.

Listu možete preuzeti ovdje

Faqja 1 di 7

FORMULARET

  • FLETËPARAQITJA PËR KONKURS

  • FORMULARI PËR RAPORTIM MBI PROJEKTIN

  • TABELA PËR VLERËSIMIN E PROJEKTEVE

Formulari për raportim mbi projektet e realizuara të financuara dhe bashkëfinancuara në Konkurs të Fondit për pakica në vitin 2017


Formularin për Konkurs mund ta merrni këtu

Formulari për raportim mbi projektet e realizuara të financuara dhe bashkëfinancuara në Konkurs të Fondit për pakica në vitin 2017

Formularin mund ta merrni këtu

Tabela për vlerësimin e projektevekëtu

BALLINA FOND KONKURSE VENDIMET DOKUMENTE PRESS GALERI RAPORTET КОNTAKT
  Drejtori i Fondit     Rregulloret   Video galeri Kartat analitike  
  Bordi drejtues     Vendimet   Foto galeri Menaxhimi Travel  
        Formularët        

 Copyright 2010.Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi